1km = ……. m 1m = ……. mm 1cm = …….mm 10cm = ….dm 10dm = ….m 1000m = ….km 1000mm = ……m 10mm = ….cm

Photo of author

By Ariana

1km = ……. m
1m = ……. mm
1cm = …….mm
10cm = ….dm
10dm = ….m
1000m = ….km
1000mm = ……m
10mm = ….cm
Viết một bình luận