`(x+2)/(x-1) . (x^3/(2x+2) +1) – (8x+7)/(2x^2-2)`

Photo of author

By Genesis

`(x+2)/(x-1) . (x^3/(2x+2) +1) – (8x+7)/(2x^2-2)`
Viết một bình luận