(2x-1)(x+7)=x^2 -49 đáp án đúng sẽ cho 5 sao

Photo of author

By Bella

(2x-1)(x+7)=x^2 -49
đáp án đúng sẽ cho 5 sao
Viết một bình luận