x^2-10x + 2025 = 0 Cô mình gợi ý dùng hàng đẳng thức (a+b)^2 ạ

Photo of author

By Remi

x^2-10x + 2025 = 0
Cô mình gợi ý dùng hàng đẳng thức (a+b)^2 ạ
Viết một bình luận