2/x^2-4 – x-1/x(x-2) + x-4/x(x+2) giúp pt này

Photo of author

By Madeline

2/x^2-4 – x-1/x(x-2) + x-4/x(x+2)
giúp pt này
Viết một bình luận