`2x-2/(a-1)=2a^3-2a^2-2x` Rut gon ho minh 2x a

Photo of author

By aikhanh

`2x-2/(a-1)=2a^3-2a^2-2x` Rut gon ho minh 2x a
Viết một bình luận