x^2 – 2(m + 1)x + 2m = 0 tìm m để phương trình có 2 nghiệm nhỏ hơn 3

Photo of author

By Kylie

x^2 – 2(m + 1)x + 2m = 0 tìm m để phương trình có 2 nghiệm nhỏ hơn 3
Viết một bình luận