2x²+(2m-1)x+m-1=0 tìm giá trị để m có hai nghiệm thỏa 1/x1+1/x2=-4

Photo of author

By Eva

2x²+(2m-1)x+m-1=0 tìm giá trị để m có hai nghiệm thỏa 1/x1+1/x2=-4
Viết một bình luận