x^2 – 2mx + 4m – 4 = 0 a)giải pt khi m = 1 b) tìm tất cả giá trị của m để pt đã cho có 2 nghiệm phân biệt x1x2 sao cho 3.(x1 + x2) = x1x2

Photo of author

By Quinn

x^2 – 2mx + 4m – 4 = 0
a)giải pt khi m = 1 b) tìm tất cả giá trị của m để pt đã cho có 2 nghiệm phân biệt x1x2 sao cho 3.(x1 + x2) = x1x2
Viết một bình luận