x^2-2mx+m-2=0 a) Giải phương trình khi biết m=-2 b) Chứng tỏ rằng phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m ( không giải denta phẩy) c

Photo of author

By Emery

x^2-2mx+m-2=0
a) Giải phương trình khi biết m=-2
b) Chứng tỏ rằng phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m ( không giải denta phẩy)
c) Tìm m để phương trình có x1 và x2 thoả mãn: (x1+1)(2-x2)+(x2+1)(2-x1)= x1^2+x2^2+2
Viết một bình luận