`2/(3x^2-4x+1)` cộng trừ nhân chia số gì? để thành `((2/x)/(3x-4+1/x))`

Photo of author

By Rylee

`2/(3x^2-4x+1)` cộng trừ nhân chia số gì? để thành `((2/x)/(3x-4+1/x))`
Viết một bình luận