2 √3 + 2 căn chung ( √3 – 2) ² giúp mih nha mih hết điểm r;-;

Photo of author

By Margaret

2 √3 + 2 căn chung ( √3 – 2) ²
giúp mih nha mih hết điểm r;-;
Viết một bình luận