2/3:(5/6×9/10) Viết rõ phép tính ra nha không viết luôn kết quả

By Hadley

2/3:(5/6×9/10)
Viết rõ phép tính ra nha không viết luôn kết quả
Viết một bình luận