2 người khởi hành cùng một lúc một người đi từ a đến b người kia đi từ b đến a hỏi sau bao lâu thì 2 người gạp nhau biết người đi từ a phải mất 10 giờ

Photo of author

By Remi

2 người khởi hành cùng một lúc một người đi từ a đến b người kia đi từ b đến a hỏi sau bao lâu thì 2 người gạp nhau biết người đi từ a phải mất 10 giờ mới đến b người đi từ b phải mất 5 giờ mới tới a
Viết một bình luận