2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = -x 2 và đường thẳng (d): y = 2x+m+1 a) Tìm m để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung đ

Photo of author

By Melody

2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = -x 2 và đường thẳng (d): y = 2x+m+1 a) Tìm m để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3. b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A(x1, y1) và B(x2, y2) sao cho x1y2 + x2y1 > – 4
Viết một bình luận