2. Từ những dẫn chứng cụ thể (có nguồn trích dẫn rõ ràng, tin cậy) hãy phân tích những biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH ?

Photo of author

By Faith

2. Từ những dẫn chứng cụ thể (có nguồn trích dẫn rõ ràng, tin cậy) hãy phân tích những biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH ? Cần phải làm gì để xây dựng gia đình Việt Nam trước những biến đổi đó ? (đề xuất cá nhân về cách giải quyết)
Giúp e với ạ :(((
Leave a Comment