2 vòi chảy vào 1 bể thì sau 3 giờ đầy bể Vòi 1 chảy 20 phút rồi khóa lại rồi mở vòi 2 chảy 30 phút thì được 1/8 bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy đầy bể

Photo of author

By Aubrey

2 vòi chảy vào 1 bể thì sau 3 giờ đầy bể
Vòi 1 chảy 20 phút rồi khóa lại rồi mở vòi 2 chảy 30 phút thì được 1/8 bể.
Tính thời gian mỗi vòi chảy đầy bể
Mọi người giải giúp mik với mik sẽ vote ạ.
Viết một bình luận