2x-y 2 __________ = _______ x+y 3 Tìm tỉ số x,y biết x,y thỏa mãn điều trên

Photo of author

By Cora

2x-y 2
__________ = _______
x+y 3
Tìm tỉ số x,y biết x,y thỏa mãn điều trên
Viết một bình luận