2014 . |X – 12| + (X – 12) ^2 = 2013 . |12=X|

By Ariana

2014 . |X – 12| + (X – 12) ^2 = 2013 . |12=X|

0 bình luận về “2014 . |X – 12| + (X – 12) ^2 = 2013 . |12=X|”

 1. Đáp án:

  `2014.|x-12|+(x-12)^2=2013.|12-x|`

  `=> 2014.|x-12|+(x-12)^2-2013.|x-12|=0`

  `=> |x-12|.(2014-2013)+(x-12)^2=0`

  `=> |x-12|+(x-12)^2=0`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}|x-12|=0\\(x-12)^2=0\end{array} \right.\) 

  `=> x=12`

  Vậy `x=12`

   

  Trả lời

Viết một bình luận