(2020 x 1 + 1906 x 2 + 2720 x 3 ) : ( 680 x 12 + 3812 +2020)

Photo of author

By Natalia

(2020 x 1 + 1906 x 2 + 2720 x 3 ) : ( 680 x 12 + 3812 +2020)
Viết một bình luận