26,4 * 12,6 + 12,6 * 8,6 + 10 * 6,3 * đây là dấu nhân nha

Photo of author

By Faith

26,4 * 12,6 + 12,6 * 8,6 + 10 * 6,3
* đây là dấu nhân nha
Leave a Comment