2lx+1l -5/y-2=3

Photo of author

By Nevaeh

2lx+1l -5/y-2=3 lx+1l + 2/y-2=6
Viết một bình luận