3x – 15 = 2x(x-5) 3/7x -1 = 1/7x ( 3x – 7)

Photo of author

By Liliana

3x – 15 = 2x(x-5)
3/7x -1 = 1/7x ( 3x – 7)
Viết một bình luận