(3x – 2^4). 7 ^ 3 = 2 . 7^4 x – [ 42 + (-28)] = -8 Ix-3I=I5I + I-7I g) 4- ( 7 – x) = x – (13-4)

By Jade

(3x – 2^4). 7 ^ 3 = 2 . 7^4
x – [ 42 + (-28)] = -8
Ix-3I=I5I + I-7I
g) 4- ( 7 – x) = x – (13-4)
Viết một bình luận