x^3 -3/2 x^2 y + 3/4 x y^2 -1/8 y^3 viết thành lập phương 1 tổng hoặc hiệu Mình cảm ơn :V

Photo of author

By Athena

x^3 -3/2 x^2 y + 3/4 x y^2 -1/8 y^3 viết thành lập phương 1 tổng hoặc hiệu
Mình cảm ơn :V
Viết một bình luận