3.logx $\leq$ 2.log (y$\sqrt[]{x-x^2}$ – (1-x)$\sqrt[]{1-x}$ ) TÌM ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA BẤT PT TRÊN, cảm ơn ạ

Photo of author

By Raelynn

3.logx $\leq$ 2.log (y$\sqrt[]{x-x^2}$ – (1-x)$\sqrt[]{1-x}$ )
TÌM ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA BẤT PT TRÊN, cảm ơn ạ
Viết một bình luận