3 lớp 5A, 5B, 5C có 127 học sinh. Sau khi cử 1/4 số học sinh lớp 5A đi dọn sân trường, 1/3 số học sinh lớp 5B đi trồng cây và 2/7 số học sinh của lớp

Photo of author

By Madelyn

3 lớp 5A, 5B, 5C có 127 học sinh. Sau khi cử 1/4 số học sinh lớp 5A đi dọn sân trường, 1/3 số học sinh lớp 5B đi trồng cây và 2/7 số học sinh của lớp 5C đi quét dọn sân trường thì sô học sinh còn lại của 3 lớp bằng nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh
Leave a Comment