3. Một máy biến thế dùng trong nhà, cần hạ HĐT từ 220 V xuống còn12 V. Nếu cuộn sơ cấp có 1500 vòng, cho biết cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng?

Photo of author

By Clara

3. Một máy biến thế dùng trong nhà, cần hạ HĐT từ 220 V xuống còn12 V. Nếu cuộn sơ cấp có 1500 vòng, cho biết cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng?

0 bình luận về “3. Một máy biến thế dùng trong nhà, cần hạ HĐT từ 220 V xuống còn12 V. Nếu cuộn sơ cấp có 1500 vòng, cho biết cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng?”

  1. Đáp án:

     27500 vòng 

    Giải thích các bước giải:

    Ta có:

    \[\frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{220}}{{12}} = \frac{{55}}{3} \Rightarrow {n_2} = \frac{{55}}{3}{n_1} = \frac{{55}}{3}.1500 = 27500vong\]

Viết một bình luận