Nếu có 2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể cạn trong 4 giờ 48 phút thì đầy.Nếu chỉ mở cho mỗi vòi chảy 1 mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể chậm hơn vòi thứ

Photo of author

By Rose

Nếu có 2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể cạn trong 4 giờ 48 phút thì đầy.Nếu chỉ mở cho mỗi vòi chảy 1 mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể chậm hơn vòi thứ hai là 4 giờ.Hỏi mỗi vòi chảy 1 mình sau bao lâu đầy bể?
Leave a Comment