3. There be/no point/ telephone/him/ as/ he/ not be/ at home /now. 4. Why/ not / more women/ run for public office? Giải thích ra nha

By Julia

3. There be/no point/ telephone/him/ as/ he/ not be/ at home /now.
4. Why/ not / more women/ run for public office?
Giải thích ra nha

0 bình luận về “3. There be/no point/ telephone/him/ as/ he/ not be/ at home /now. 4. Why/ not / more women/ run for public office? Giải thích ra nha”

 1. 3. There is no point in telephone him as he is not at home now.

  There + tobe + no point in + Ving : không có lý nào

  4. Why don’t more women run for public office?

  Mẫu câu đề nghị/gợi ý:  Why don’t + S + V_inf ? : Tại sao …. không…..?

  Lưu ý: Trợ động từ “don’t” chỉ đi với chủ ngữ số nhiều như “I,we,you,they,….”

  Trả lời

Viết một bình luận