3 và 13/15 giờ = …………………. giờ……………………….phút

Photo of author

By Peyton

3 và 13/15 giờ = …………………. giờ……………………….phút
Viết một bình luận