3 x ( y/4 +y/28 + y/70+ y/ 130 ) = 60/13

Photo of author

By Vivian

3 x ( y/4 +y/28 + y/70+ y/ 130 ) = 60/13
Viết một bình luận