( 32044-324×67):48-48 115978:57-57 324×48:98 42567+12328:24 Tính giá trị của biểu thức nha

By Eden

( 32044-324×67):48-48
115978:57-57
324×48:98
42567+12328:24
Tính giá trị của biểu thức nha
Viết một bình luận