4( 18- 5x) – 12( 3x – 7) = 15( 2x – 16) – 6(x+ 14) (2x +2)(x – 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

Photo of author

By Samantha

4( 18- 5x) – 12( 3x – 7) = 15( 2x – 16) – 6(x+ 14)
(2x +2)(x – 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0
Viết một bình luận