4 $x^{2}$ – 2x – 1 = 0 A = ( $x_{1}$ – $x_{2}$ ) ² – $x_{1}$ ( $x_{1}$ – $\frac{1}{2}$ ) Trình tự các bước dầy đủ , dễ hiểu dùm mình nhé !

Photo of author

By Everleigh

4 $x^{2}$ – 2x – 1 = 0
A = ( $x_{1}$ – $x_{2}$ ) ² – $x_{1}$ ( $x_{1}$ – $\frac{1}{2}$ )
Trình tự các bước dầy đủ , dễ hiểu dùm mình nhé !
Viết một bình luận