4. Cho 22 gam hỗn hợp Fe và Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3%. Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí (đktc). a. Tính thành phần % khối lượng mỗ

By Maria

4. Cho 22 gam hỗn hợp Fe và Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3%. Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí (đktc). a. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. b. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng.

0 bình luận về “4. Cho 22 gam hỗn hợp Fe và Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3%. Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí (đktc). a. Tính thành phần % khối lượng mỗ”

 1. Đáp án:

   a) %mFe=50,9% -> %mAl=49,1%

  b) m dung dịch HCl=800 gam

  Giải thích các bước giải:

   Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2

  Al + 3HCl –> AlCl3 + 3/2H2

  Gọi số mol Fe là x; Al là y

  -> 56x+27y=22

  Ta có: nH2=nFe + 1,5nAl=x+1,5y=17,92/22,4=0,8 mol

  Giải được: x=0,2; y=0,4

  -> mFe=0,2.56=11,2 gam -> %mFe=11,2/22=50,9% -> %mAl=49,1%

  Ta có: nHCl=2nH2=1,6 mol

  -> mHCl=1,6.36,5=58,4 gam -> m dung dịch HCl=58,4/7,3%=800 gam

  Trả lời

Viết một bình luận