5 bạn An, Bình, Chiến, Thắng, Hoà xếp hàng từ thấp đến cao. Biết An,Hoà đứng cạnh nhau. Chiến và Thắng Ko đứng cạnh nhau. Hỏi bạn nào Ko thể đứng giữa

Photo of author

By Audrey

5 bạn An, Bình, Chiến, Thắng, Hoà xếp hàng từ thấp đến cao. Biết An,Hoà đứng cạnh nhau. Chiến và Thắng Ko đứng cạnh nhau. Hỏi bạn nào Ko thể đứng giữa hàng
Viết một bình luận