5: Một người khối lượng m 1  = 50kg đang chạy với vận tốc v 1  = 4m/s thì nhảy lên một chiếc xe khối lượng m 2  = 80 kg chạy song song ngang với người

Photo of author

By Eloise

5: Một người khối lượng m 1  = 50kg đang chạy với vận tốc v 1  = 4m/s thì nhảy lên một chiếc xe khối
lượng m 2  = 80 kg chạy song song ngang với người này với vận tốc v 2  = 3 m/s. Sau đó, xe và người vẫn tiếp
tục chuyển đọng theo phương cũ. Tính vận tốc xe sau khi người này nhảy lên nếu ban đầu xe và người
chuyển động:
a. Cùng chiều.
b. Ngược chiều.

0 bình luận về “5: Một người khối lượng m 1  = 50kg đang chạy với vận tốc v 1  = 4m/s thì nhảy lên một chiếc xe khối lượng m 2  = 80 kg chạy song song ngang với người”

 1. Đáp án:

   a> V=3,38m/s

  Giải thích các bước giải:

  a>
  \[{m_1}.{v_1} + {m_2}.{v_2} = ({m_1} + {m_2}).V =  > V = \frac{{50.4 + 80.3}}{{50 + 80}} = 3,38m/s\]

  b> 
  \[\left| {{m_1}.{v_1} – {m_2}.{v_2}} \right| = ({m_1} + {m_2}).V =  > V = \frac{{\left| {50.4 – 80.3} \right|}}{{50 + 80}} = 0,31m/s\]

  theo hướng của xe ban đầu

Viết một bình luận