Cho hình thang ABCD có đáy bé bằng 8cm và bằng 4/5 đáy lớn CD chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy A, tính diện tích hình tháng ABCD B) nối BD,

Cho hình thang ABCD có đáy bé bằng 8cm và ...

Read more

viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh nói về lợi ích khi học trường chuyên 140 từ Có dịch , no copy

viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh nói về lợi ...

Read more

thả vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 khác h2. Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 2 lần của vật thứ hai. Tỉ số h1 : h2 là : A.2

thả vật rơi tự do đồng thời từ hai độ ...

Read more

dùng bình tràn để đo thể tích của 1 vật rắn không thấm nước không lọt vào bình chia độ ,thể tích của vật ……. thể tích của phần chất lỏng… khỏi b

dùng bình tràn để đo thể tích của 1 vật ...

Read more

Cho đoạn thẳng AB=8cm và điểm M thuộc đoạn thẳng AB . Gọi I và K Lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AM và BM. Tính độ dài đoạn thẳng IK

Cho đoạn thẳng AB=8cm và điểm M thuộc đoạn thẳng ...

Read more

Write the comparative forms of the adjectives/ adverbs in the brackets. 1. The countryside is (crowded) ……………… and (tranquil) ……………… than cities.

Write the comparative forms of the adjectives/ adverbs in the ...

Read more

1.My parents/ look/ forward/ you/ a/ vacation/ at this time/ last year. 2.My brothers and I/ build/ tree house/ this time/ last year.

1.My parents/ look/ forward/ you/ a/ vacation/ at this time/ ...

Read more

a,6/1.2+6/2.3+6/3.4+6/4.5+…+6/99 100 b,5/1.4+5/4.7+5/7.10+…+5/97.100 NhAnh nha

a,6/1.2+6/2.3+6/3.4+6/4.5+…+6/99 100 b,5/1.4+5/4.7+5/7.10+…+5/97.100 NhAnh nha

Read more

mấy bạn viết cho mình một bức thư với những gợi ý sau nha gợi ý: -phần đầu thư:+ đối tượng viết thư +lời xung hô

mấy bạn viết cho mình một bức thư với những ...

Read more

Giá trị nhỏ nhất của m để hàm số y 1/3 x³ +mx² – mx – m đồng biến trên R A : m = 0 B : m = -1 C : m = -4 D : m = -2

Giá trị nhỏ nhất của m để hàm số y ...

Read more