6: (2đ) Cho 13,05 gam MnO2 tác dụng hoàn toàn với dd HCl đặc . Toàn bộ khí clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dd NaOH 1M ( ở nhiệt độ thường). Hãy

By Charlie

6: (2đ) Cho 13,05 gam MnO2 tác dụng hoàn toàn với dd HCl đặc . Toàn bộ khí clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dd NaOH 1M ( ở nhiệt độ thường). Hãy xác định nồng độ mol của từng chất trong dung dịch sau phản ứng . Coi thể tích dung dịch không đổi ( Na= 23 ; Mn=55 ; O=16)
Viết một bình luận