6: (2đ) Cho 13,05 gam MnO2 tác dụng hoàn toàn với dd HCl đặc . Toàn bộ khí clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dd NaOH 1M ( ở nhiệt độ thường). Hãy

Photo of author

By Charlie

6: (2đ) Cho 13,05 gam MnO2 tác dụng hoàn toàn với dd HCl đặc . Toàn bộ khí clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dd NaOH 1M ( ở nhiệt độ thường). Hãy xác định nồng độ mol của từng chất trong dung dịch sau phản ứng . Coi thể tích dung dịch không đổi ( Na= 23 ; Mn=55 ; O=16)

0 bình luận về “6: (2đ) Cho 13,05 gam MnO2 tác dụng hoàn toàn với dd HCl đặc . Toàn bộ khí clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dd NaOH 1M ( ở nhiệt độ thường). Hãy”

 1. Đáp án:

  \({C_{M{\text{ NaCl}}}} = {C_{M{\text{ NaClO}}}} = 0,3M;\;{C_{M{\text{ NaOH dư}}}} = 0,4M\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(Mn{O_2} + 4HCl\xrightarrow{{}}MnC{l_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\)

  Ta có: \({n_{Mn{O_2}}} = \frac{{13,05}}{{55 + 16.2}} = 0,15{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{C{l_2}}} = {n_{Mn{O_2}}} = 0,15{\text{ mol}}\)

  \(2NaOH + C{l_2}\xrightarrow{{}}NaCl + NaClO + {H_2}O\)

  Vì \({n_{NaOH}} = 0,5.1 = 0,5{\text{  > 2}}{{\text{n}}_{C{l_2}}}\) nên NaOH dư.

  \(\to {n_{NaCl}} = {n_{NaClO}} = {n_{C{l_2}}} = 0,15{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{NaOH{\text{ dư}}}} = 0,5 – 0,15.2 = 0,2{\text{ mol}}\)

  \(\to {C_{M{\text{ NaCl}}}} = {C_{M{\text{ NaClO}}}} = \frac{{0,15}}{{0,5}} = 0,3M;\;{C_{M{\text{ NaOH dư}}}} = \frac{{0,2}}{{0,5}} = 0,4M\)

   

Viết một bình luận