6. He urged us (work) _____________________faster. 7. I wish (see) _____________________the manager. TO INFINITIVE AND GERUND Làm và giải thích các bư

By Josephine

6. He urged us (work) _____________________faster.
7. I wish (see) _____________________the manager.
TO INFINITIVE AND GERUND
Làm và giải thích các bước làm rõ ràng giúp em với ạ!
Viết một bình luận