7( m – 11)x – 2x + 1 4 = 5m b) 2mx + 4( 2m + 1 ) = m2 + 4 ( x – 1) giải pt giúp mik

Photo of author

By Harper

7( m – 11)x – 2x + 1 4 = 5m
b) 2mx + 4( 2m + 1 ) = m2 + 4 ( x – 1)
giải pt giúp mik
Viết một bình luận