7. “Sử dụng độ phân cực có thể giải thích tính hoà tan của phân tử: Chất tan phân cực sẽ tan trong dung môi phân cực; chất tan không phân cực sẽ tan t

By Claire

7. “Sử dụng độ phân cực có thể giải thích tính hoà tan của phân tử: Chất tan phân cực sẽ tan trong dung
môi phân cực; chất tan không phân cực sẽ tan tốt trong dung môi không phân cực”. Cho ví dụ chất tan phân
cực sẽ tan trong dung môi phân cực; chất tan không phân cực sẽ tan tốt trong dung môi không phân cực.
8. Sử dụng độ phân cực của phân tử hãy cho ví dụ một số chất tan tốt trong nước. Hãy cho ví dụ một số
phân tử không có momen lưỡng cực, phân tử không phân cực; một số phân tử có momen lưỡng cực, phân
tử phân cực
giúp ad ơi/

0 bình luận về “7. “Sử dụng độ phân cực có thể giải thích tính hoà tan của phân tử: Chất tan phân cực sẽ tan trong dung môi phân cực; chất tan không phân cực sẽ tan t”

 1. 7/ 

  VD: NaCl (chất tan phân cực) tan tốt trong nước (dung môi phân cực), dầu ăn (chất tan không cực) tan tốt trong benzen (dung môi không cực) 

  8/ 

  Một số chất tan tốt trong nước: NaCl, KCl, HCl, H2SO4,… 

  Phân tử không có momen lưỡng cực (phân tử không cực): CH4, CCl4, C6H6,… 

  Phân tử có momen lưỡng cực (phân tử có cực): NH3, HCl, SO2,…

  Trả lời

Viết một bình luận