-75-(x-20)+95=0 /-3/+x.2=5 Tìm x cả 3 câu /X+2/ bé hơn hoặc bằng 1

Photo of author

By Peyton

-75-(x-20)+95=0
/-3/+x.2=5
Tìm x cả 3 câu
/X+2/ bé hơn hoặc bằng 1

0 bình luận về “-75-(x-20)+95=0 /-3/+x.2=5 Tìm x cả 3 câu /X+2/ bé hơn hoặc bằng 1”

 1. `-75-(x-20)+95=0`

  `=> -75-(x-20)=-95`

  `=> x-20 = -75 – (-95)`

  `=> x-20 = 20`

  `=> x=40`

  `|-3| + x.2=5`

  `=> 3 + x.2=5`

  `= x . 2 = 2`

  `=> x = 1`

  `|x+2| ≤ 1`

  `=> x+2 ≤ 1` hoặc `-x -2 ≤ -1`

  `=> x ≤ -1` hoặc `-x≤ 1`

 2. (-75)-(x-20)+95= 0

  (-75)-(x-20)       = 0 – 95

  (-75)-(x-20)       = -95

  x-20                   = (-75)-(-95)

  x-20                   = 20

  x                         = 20+20

  x                         = 40

  ║-3║+x.2=5

  3+x.2       =5

  x.2            =5-3

  x.2            =2

  x               =2:2

  x               =1

  ║x+2║ ≤ 1

  câu này bt làm nhưng ko bt cách trình bày

   

Viết một bình luận