a .|x+2|=3 b.|-5|+(-7)=(-8)-15 c.(-23)+|x+3|=-25

Photo of author

By Camila

a .|x+2|=3
b.|-5|+(-7)=(-8)-15
c.(-23)+|x+3|=-25

0 bình luận về “a .|x+2|=3 b.|-5|+(-7)=(-8)-15 c.(-23)+|x+3|=-25”

 1. a, | x + 2 | = 3

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x+2=3\\x+2=-3\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-5\end{array} \right.\) 

     Vậy x ∈ { 1; -5 }

  b, | -5 | + ( -7 ) + ( -8 ) – 15

  = 5 – 7 – 8 -15

  = ( 5 – 15 ) – ( 7 + 8 ) 

  = -10 – 15

  = -25

  c, ( -23 ) + | x + 3 | = -25

                   | x + 3 | = -25 + 23

                   | x + 3 | = -2

   Mà GTTĐ của một số luôn ≥ 0 `=>` x ∈ ∅

              Vậy x ∈ ∅      

   

 2. a)| x + 2 |=3⇒→x+2=3⇒x=3-2=1

                         →x+2=-3⇒x=-3-2=-5

  b)|-5|+(-7)=(-8)-15

  ⇒5+(-7)=-23(hình như sai đề nha bn)

  c)(-23)+|x+3|=-25

  ⇒|x+3|=-25+23

  ⇒|x+3|=-2

  ko có giá trị x thỏa mãn

Viết một bình luận