a) ( x^2 + 54) – 32 = 122 b) ( x-3) ^3 = 5^8 : 5^5 các bn giải gấp giúp mk . thanks

By Gianna

a) ( x^2 + 54) – 32 = 122
b) ( x-3) ^3 = 5^8 : 5^5
các bn giải gấp giúp mk . thanks

0 bình luận về “a) ( x^2 + 54) – 32 = 122 b) ( x-3) ^3 = 5^8 : 5^5 các bn giải gấp giúp mk . thanks”

 1. a)` (x^2+54)-32=122`

  `⇒x^2+54-32=122`

  `⇒x^2+22=122`

  `⇒x^2=100`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=10\\x=-10\end{array} \right.\) 

   b)`(x-3)^3=5^8÷5^5`

  `⇒(x-3)^3=5^3`

  `⇒ x-3=5`

  `⇒x=8`

  Trả lời
 2. a) ( x2 + 54) – 32 = 122

        x2  + 54          = 122 + 32

        x2  + 54          =  154

        x2                    = 154 – 54

        x2                    = 100

        x2                    = 102   

  => x                      = 10

  a)  ( x – 3)3  = 58 : 55  

       ( x – 3)3   = 53  

       ( x – 3)3   = 5

         x            = 5 + 3

         x            = 8         

    

  Trả lời

Viết một bình luận