a ^ 2 + b ^ 2 + c ^ 2 + d ^ 2 + 1 >= a + b + c + d

Photo of author

By Kaylee

a ^ 2 + b ^ 2 + c ^ 2 + d ^ 2 + 1 >= a + b + c + d
Viết một bình luận