A=3/1.4 + 3/4.7 + …. + 3/40.43 < Tuyển thành viên , hạt cát nhỏ >

Photo of author

By Piper

A=3/1.4 + 3/4.7 + …. + 3/40.43
< Tuyển thành viên , hạt cát nhỏ >
Viết một bình luận