a, (4-2x)×(x-3)=0 b, -x(x+7)×(x-4)=0 c, /-x/x-2/=0

By Josie

a, (4-2x)×(x-3)=0
b, -x(x+7)×(x-4)=0
c, /-x/x-2/=0

0 bình luận về “a, (4-2x)×(x-3)=0 b, -x(x+7)×(x-4)=0 c, /-x/x-2/=0”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: a, có 2TH 

    TH1: 4-2x=0⇔-2x=-4⇔x=2

    TH2: x-3=0⇔x=3

  Vậy…

  b, có 2TH

    TH1: -x(x+7)=0⇔-x=0 và x+7=0⇔x=0 và x=-7

    TH2: x-4=0⇔x=4

  Vậy….

  câu c mk bạn ghi rõ đề ra đc k??

  Trả lời

Viết một bình luận