A B + A B C + A B C D ______________________________ 2 0 1 6 NHỮNG SỐ ĐC KÍ HIỆU BẰNG

Photo of author

By Reagan

A B
+ A B C
+ A B C D
______________________________
2 0 1 6
NHỮNG SỐ ĐC KÍ HIỆU BẰNG CHỮ KIA LÀ NHỮNG SỐ NÀO
Viết một bình luận